CBdíly.cz

Obchodní podmínky

1.      Úvodní ustanovení

1.1.              Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) se vztahují k internetovému obchodu provozovanému na adrese cbdily.cz dále uvedeným Provozovatelem a upravují vzájemná práva povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, jež se týkají prodeje dále uvedeného Zboží, přičemž Kupující je s těmito Podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámen.

1.2.              Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.

 

2.      Kontaktní údaje a definice základních pojmů

2.1.              Základní pojmy, které jsou v tomto článku Podmínek uvedeny kurzívou, mají pro účely Podmínek níže uvedený význam. Dále v textu budou definované pojmy užity s velkým počátečním písmenem.

2.2.              [Provozovatelem obchodu] je obchodní společnost CB Auto a.s., IČO: 26031868, DIČ: CZ26031868, se sídlem M. Horákové 1477, České Budějovice 370 05, zapsaná v zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1174,

telefonické spojení.: +385 102 414, e-mail: eshop@cb-auto.cz.

2.3.              [Prodávajícím] se rozumí Provozovatel obchodu

2.4.              [Kupujícím] je fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu, jejíž předmětem je koupě Zboží, a to prostřednictvím internetové adresy cbdily.cz.

2.5.              [Zbožím] se rozumí movité věci – především náhradní díly pro vozidla nebo příslušenství k vozidlům, provozní kapaliny, příslušenství a další věci, které jsou uvedeny v aktuálním elektronickém katalogu na cbdily.cz. Tento katalog může Provozovatel obchodu kdykoliv změnit, a to s účinností uveřejnění nového katalogu na uvedených internetových stránkách.

2.6.              [Spotřebitelem] je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu na Zboží s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

3.      Objednávka Zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1.              Zboží objednává Kupující zasláním své nabídky prostřednictvím internetového katalogu a elektronické objednávky na cbdily.cz. Uvedený katalog slouží pouze k informačním účelům a není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.

3.2.              Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je nabídka (dále také objednávka) učiněná Kupujícím. Kupující je oprávněn učinit objednávku prostřednictvím webového rozhraní na výše uvedené stránce. Obdržení nabídky oznámí Provozovatel obchodu Kupujícímu elektronicky bez zbytečného odkladu. Objednávka je pro Kupujícího závazná po stisknutí tlačítka "Objednávka zavazující k platbě". Stisknutím tlačítka "Objednávka zavazující k platbě" Kupující uzavírá kupní smlouvu a je povinen za zboží zaplatit. V objednávce musí být řádně vyplněny (označeny) všechny předepsané náležitosti, včetně souhlasu s těmito Podmínkami a Reklamačním řádem.

3.3.              Kupující má v systému vyplňování objednávkového formuláře před jeho odesláním možnost zjistit a opravit chyby či jiné nesprávnosti vzniklé při zadávání údajů do tohoto formuláře, nevyjímaje objednávané Zboží. Objednávku je odeslána a závazná pro Kupujícího okamžikem zvolení položky „Objednávka zavazující k platbě“. Prodávající vychází z toho, že vyplněné údaje jsou správné, přičemž Kupující nesmí vyplnit vědomě klamavé nebo nesprávné údaje.

3.4.              Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že je způsobilý k příslušnému právnímu jednání. Fyzická osoba stvrzuje, že je starší 16 let.

3.5.              Konkrétní kupní smlouva na Zboží vzniká potvrzením konkrétní objednávky (tj. přijetím nabídky, nikoliv potvrzením o obdržení nabídky), a to e-mailem ze strany Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít např. z technických důvodů, nedostupnosti zboží. O tom, že objednávka nebude potvrzena, Prodávající vyrozumí Kupujícího.

3.6.              Kupní smlouva je po uzavření uložena u Prodávajícího, je přístupná Kupujícímu a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo nepřijmout objednávky učiněné v cizím jazyce.

3.7.              Kupující je povinen písemně vyrozumět Prodávajícího nejpozději s odesláním objednávky o případné změně místa určení Zboží nebo dalším odeslání Zboží ve smyslu ustanovení § 2105 občanského zákoníku.

3.8.              Prodávající přistupuje ke Kupujícímu s maximální odbornou péčí s cílem dosáhnout maximální spokojenosti Kupujícího s procesem objednání a koupí Zboží, s kvalitou Zboží a služeb.

3.9.              Kupující může objednat zboží i přes telefon. Nabídku mu Prodávající pošle předem v textové podobě, například e-mailem. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Kupující svým podpisem, nebo odesláním písemného souhlasu nabídku Prodávajícímu potvrdí.

 

4.      Dodací podmínky

4.1.              Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu v místě plnění nejpozději do ­15 dnů od potvrzení nabídky Kupujícího Prodávajícím, pokud není mezi stranami dohodnuto jinak. Prodávající může odevzdat Zboží Kupujícímu kdykoliv v uvedené lhůtě, přičemž den odevzdání včas oznámí vhodným způsobem Kupujícímu.

4.2.              Místem plnění je místo uvedené v potvrzené objednávce Kupujícího. K dodání do místa plnění (pokud není místem plnění provozovna Prodávajícího) se použije Česká pošta, přepravní služba u společností DPD či PPL, nebo jiná přepravní služba, a to v návaznosti na obsah objednávky.

4.3.              Náklady na dodání Zboží do místa plnění nese Kupující ve výši uvedené na cbdily.cz (mj. před odesláním objednávky), přičemž Kupující je hradí současně s kupní cenou Zboží.Cena dopravy v rámci území ČR je 129Kč/kus vč. DPH za jeden balík do 31,5kg. U nestandartních balíků (pneu, kompletní kola) a u balíků s hmotností vyšší než 31,5kg bude doprava řešena individuálně po dohodě s kupujícím. Místem plnění může být i provozovna Prodávajícího na shora uvedené adrese sídla Provozovatele obchodu. V případě osobního převzetí v provozovně se náklady na dodání Zboží Kupujícímu neúčtují.

4.4.              Zboží je dodáváno pouze v rámci území České republiky.

4.5.              Kupující je povinen Zboží v místě plnění převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady na dopravu Zboží zpět k Prodávajícímu.

4.6.              Vlastnické právo ke Zboží, jakož i nebezpečí škody na Zboží, přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Zboží převezme.

4.7.              Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení v dodání, které je způsobené nepřesným nebo nesprávným vyplněním adresy Kupujícího v objednávce.

 

5.      Kupní cena a platební podmínky

5.1.              Ceník prodávajícího dostupný na cbdily.cz, jakožto i celková kupní cena v potvrzené objednávce jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH, a to bez nákladů na dopravu. Podkladem pro kupní cenu je aktuálně platný ceník (uvedený na cbdily.cz) v době zaslání objednávky Kupujícím (viz čl. 3 Podmínek). Ceník Zboží je platný až do změny provedené Provozovatelem obchodu.

5.2.              Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena (včetně nákladů na dodání) se hradí:

5.2.1.           na dobírku při dodání Zboží do místa plnění mimo provozovnu Prodávajícího;

5.2.2.           v hotovosti nebo akceptovanou platební kartou při objednání, plnění, resp. osobním převzetí v provozovně Prodávajícího (platby, jejichž výše přesáhne 270.000, - Kč, však nelze hradit v hotovosti).

5.3.              Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. zboží je nutné objednat v zahraničí, neobrátkový díl, drahý díl) požadovat po Kupujícím předem zálohu na kupní cenu Zboží do výše 50 % kupní ceny s DPH. O této skutečnosti a způsobu hrazení zálohy Prodávající vyrozumí Kupujícího v internetovém katalogu, nebo v přiměřené době po odeslání objednávky. V případě, že je Prodávajícím požadována záloha, potvrdí Prodávající objednávku Kupujícího po zaplacení zálohy.

5.4.              Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu současně se Zbožím řádný daňový a dodací doklad.

5.5.              Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6.      Práva z vadného plnění a reklamace

6.1.              Kupující je oprávněn uplatňovat u Prodávajícího práva z vadného plnění v zákonném rozsahu.

6.2.              Vady, potažmo práva z vadného plnění, uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně v jeho provozovně, nebo na e-mailu eshop@cb-auto.cz a dále postupuje dle pokynů Prodávajícího.

6.3.              Pravidla reklamačního procesu a jednotlivá práva a povinnosti Kupujícího jsou obsahem Reklamačního řádu, který je součástí Podmínek a s jehož zněním Kupující vyslovuje souhlas před uzavřením kupní smlouvy. Reklamační řád je dostupný ZDE, případně na webových stránkách www.cbdily.cz.

 

7.      Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě

7.1.              Ujednání obsažená v tomto článku Podmínek se použijí pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel.

7.2.              Kupující je oprávněn odstoupit při nákupu na eshopu do 14 dnů od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující může toto odstoupení provést jakýmkoliv jednoznačným prohlášením (telefonicky, emailem, přes sociální sítě - Instagram, Facebook nebo pomocí formuláře zde). Formulář je možné elektronicky vyplnit a odeslat na uvedenou e-mailovou adresu eshop@cb-auto.cz. Přijetí oznámení o odstoupení bude Prodávajícím Kupujícímu obratem elektronicky potvrzeno. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.3.              Neprodleně po oprávněném odstoupení, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení Kupující:

7.3.1.           předá vracené Zboží osobně Prodávajícímu v místě provozovny Prodávajícího, kde Zboží při koupi převzal; nebo

7.3.2.           zašle Zboží (nikoliv však na dobírku!) Prodávajícímu na adresu CB Auto a.s., M. Horákové 1477, 370 05 České Budějovice.

7.4.              Prodávající po obdržení Zboží vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu a náklady na dodání dle odst. 7.5. Podmínek. Pro vrácení peněž bude použit stejný způsob, který byl použit k platbě při koupi Zboží (pokud Kupující neurčí jinak). Prodávající nemá v této souvislosti právo na úhradu dalších nákladů. Kupní cena bude vrácena neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však po obdržení Zboží Prodávajícím od Kupujícího nebo po prokázání, že Zboží Provozovateli obchodu Kupující odeslal.

7.5.              V případě, že Zboží bude Kupujícím vráceno opotřebované, poškozené nebo neúplné (tj. v rozporu s odst. 7.6.), je Prodávající oprávněn započíst si oproti vracené kupní ceně částku odpovídající vzniklé škodě, případně snížení hodnoty Zboží.

7.6.              Prodávající po obdržení Zboží vrátí Kupujícímu též náklady na dodání Zboží. Pakliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený Prodávajícím, vrátí Prodávající náklady na dodání pouze do výše, která odpovídá právě nejlevnějšímu způsobu dodání v době odeslání objednávky.

7.7.              Kupující je povinen vrátit Zboží neopotřebované, nepoškozené, úplné a pokud možno v původním obalu. Výjimkou je pouze takové zacházení Kupujícího se Zbožím, které je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.8.              V případě odstoupení od smlouvy Kupující hradí náklady spojené s navrácením Zboží. V případě, že bude nutné, aby Prodávající vynaložil náklady spojené s vrácením Zboží, nese tyto náklady Kupující. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Kupujícímu přeúčtovány a započteny s kupní cenou za vracené Zboží.

7.9.              Předá-li Prodávající společně se Zbožím Kupujícímu též dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, ruší se od počátku také darovací smlouva ohledně takového dárku a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i předaný dárek.

7.10.          Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy krom jiného v případě, že jejím předmětem byla dodávka Zboží, které:

7.10.1.       bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

7.10.2.       podléhá rychlé zkáze či bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

7.10.3.       je dodáváno uzavřeném obalu, z něhož bylo Kupujícím vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

7.10.4.       je představováno zvukovou nebo obrazovou nahrávkou nebo počítačovým programem, pokud Kupující porušil jejich původní obal;

7.10.5.       jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; a

7.10.6.       splňuje jiné předpoklady dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

 

 

8.      Ostatní ustanovení

8.1.              Náklady Prodávajícího na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou Kupujícímu účtovány. Náklady Kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku si nese Kupující sám, přičemž jejich výše se neliší od základní sazby.

8.2.              Prodávající negarantuje 100% dostupnost webové stránky, respektive objednávkového systému. V případě výpadku systému (příp. webové stránky) nebo zásahu vyšší moci nenese Prodávající za uvedené odpovědnost.

8.3.              Nákup Zboží nezakládá Kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod., která náleží Prodávajícímu nebo jeho smluvním partnerům. Obchodní loga, texty, obrázky a jiná data na webové stránce Prodávajícího jsou chráněna autorskými právy. Kupující není bez písemného souhlasu oprávněn tyto prvky jakkoliv užívat.

8.4.              Jednotlivé kupní smlouvy mohou být měněny pouze v písemné formě.

8.5.              Pokud je požadováno jednání v písemně formě, postačí, když tak bude učiněno elektronickými prostředky.

8.6.              V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zajišťuje Provozovatel obchodu zpětný odběr použitých výrobků ve své provozovně, a to bezplatně a po celou pracovní dobu uvedenou na svých webových stránkách.

 8.7.            Recenze, které zákazníci vkládají na Heureka.cz jsou vytvořené na základě skutečné objednávky, tedy přímo na zboží, které si zákazníci objednali na eshopu. Recenze, které se zobrazují na Heureka.cz obsahují ID objednávky a přesné datum vytvoření objednávky. Zákazníci mohou hodnotit pouze zboží, které si objednali a které je přímo v objednávce.

9.      Registrace

9.1.              Prodávající umožňuje Kupujícímu bezplatnou registraci v rámci webových stránek cbdily.cz. Registrace je dobrovolná a není nutná k prohlížení obsahu webu, ani k uskutečnění objednávky.

9.2.              Registrace umožňuje přístup k dalším funkcím a službám obchodu.

9.3.              Pro registraci vyplní uživatel formulář, dostupný na internetových stránkách obchodu. Po odeslání formuláře bude uživatel opět vyzván k potvrzení svého souhlasu s registrací.

9.4.              Žádost o registraci musí být vyplněna pravdivě a podle aktuálního stavu. V případě jakýchkoli změn v údajích je uživatel povinen provést jejich bezodkladnou změnu v rámci vytvořeného účtu. Provozovatel obchodu není odpovědný za jakékoli problémy, vzniklé se zadáním nesprávných údajů.

9.5.              Uživatel, který se registruje, obdrží jméno a heslo, sloužící k přihlášení.

 

10.  Ochrana osobních údajů fyzických osob

10.1.          V rámci nákupu Zboží dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob. Správcem osobních údajů je Provozovatel obchodu, když jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (GDPR) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

10.2.          Provozovatel obchodu zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím. Osobními údaji jsou především následující informace: jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, IČO, místo podnikání, telefonní (faxové) číslo, elektronická adresa, typ objednaného zboží, VIN a registrační značka vozidla, číslo platební karty, číslo účtu, číslo občanského průkazu nebo jiného osobního dokladu (dále jen osobní údaje). Kupující v souvislosti s nákupem Zboží vždy musí poskytnout osobní údaje označené pro účely objednávky jako povinné. Pakliže vyplní též některé nepovinné údaje, platí, že Kupující výslovně souhlasí rovněž se zpracováním těchto údajů. Poslední věta se přiměřeně užije také pro údaje v rámci registrace dle čl. 9 Podmínek.

10.3.          Sdělí-li Kupující osobní údaje jakékoliv třetí osoby, odpovídá Kupující za splnění všech pravidel pro nakládání s osobními údaji této třetí osoby (zejména si předem obstarat její souhlas).

10.4.          Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění závazků mezi Kupujícím a Prodávajícím a výkonu právních povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou dále zpracovávány v oprávněném zájmu správce (Prodávajícího). Nestanoví-li tak závazek mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo zvláštní právní předpis, nemá správce povinnost osobní údaje zpracovávat a mohou tak být kdykoliv vymazány.

10.5.          Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny a předány pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, který pro Provozovatele obchodu vykonává na základě smlouvy a za podmínek stanovených právními předpisy zpracování osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje mohou být předávány mezi Prodávajícím a zpracovateli. Jiným osobám zpřístupněny osobní údaje Kupujícího nebudou.

10.6.          Kupující se zavazuje evidované osobní údaje v přiměřené míře aktualizovat. Kupujícímu náleží práva plynoucí z čl. 13 – 34 GDPR. Zejména má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů; právo vznést námitku u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15 GDPR; právo na opravu dle čl. 16 GDPR; právo na výmaz dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR; právo být informován dle čl. 19 GDPR; právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR; právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Uvedená práva je Kupující oprávněn realizovat za podmínek stanovených právními předpisy.

10.7.          Kupující odesláním objednávky bere na vědomí výše uvedené skutečnosti. Kupující může udělit dále souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a k účelům, které jsou popsány v rámci samostatného dokumentu – Souhlasu se zpracováním. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle předchozí věty není podmínkou odeslání objednávky a uzavření kupní smlouvy.

 

11.  Závěrečná ujednání

11.1.          Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení těchto Podmínek (vč. reklamačního řádu) neplatným nebo nevymahatelným, nedotýká se tato neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí za sjednané platné ustanovení, které se nejvíce blíží předmětu a účelu původního ustanovení formulovaného v těchto Podmínkách.

11.2.          Veškeré závazky, respektive veškerá práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právem České republiky, především pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Výslovně se vylučuje užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Pokud se eventuální spory mezi Prodávajícím a Kupujícím nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

11.3.          Je-li Kupujícím podnikatel, souhlasí odesláním objednávky v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, s tím, že soudem místně příslušným pro řešení všech případných sporů mezi Provozovatelem obchodu a Kupujícím je Okresní soud v Českých Budějovicích, případně v souladu s věcnou příslušností soudů Krajský soud v Českých Budějovicích.

11.4.          Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V případě, že je Kupující spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na webových stránkách https://www.coi.cz. Před zahájením soudního nebo mimosoudnímu řešení sporu Prodávající doporučuje Kupujícímu nejprve vstoupit v jednání s Prodávajícím.

 

12.  Závaznost, použití a změna Podmínek

12.1.          Potvrzením v rámci elektronické objednávky na cbdily.cz Kupující prohlašuje, že Podmínky četl, že se s nimi s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámil, že jim plně porozuměl, že s nimi bez výhrad souhlasí a zavazuje se jimi řídit.

12.2.          V případě, že Kupující nerozumí jakémukoliv ustanovení těchto Podmínek, je oprávněn žádat vysvětlení u Provozovatele obchodu

12.3.          Provozovatel obchodu je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá účinnosti jejím uveřejněním na cbdily.cz.

12.4.          Ujednání obsažená v kupních smlouvách se užijí přednostně před zněním těchto Podmínek. Odchylná ustanovení Podmínek nebo kupních smluv mají přednost před obchodními podmínkami Kupujícího a dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku a jiných právních předpisů.

12.5.          Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 10. 2019.