CBdíly.cz

Ochrana osobních údajů GDPR

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

 

  1. Kupující (fyzická osoba) tímto, přesněji pak zaškrtnutím souhlasu na objednávkovém formuláři www.cbdily.cz, dává v souladu s příslušnými právními předpisy bezvýhradní souhlas ke zpracování níže uvedených osobních údajů, k níže uvedeným účelům, a to za níže uvedených podmínek.

  2. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (GDPR) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

  3. Kupující výslovně souhlasí s tím, a bere na vědomí, aby jeho osobní údaje uvedené v objednávce (nabídce), kterou učinil v rámci internetového obchodu cbdily.cz, konkrétně jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, IČO, místo podnikání, telefonní (a faxové) číslo, elektronická adresa, typ objednaného zboží, VIN a registrační značka vozidla byly zpracovány pro účely reklamní a marketingové činnosti, nabídky a průzkumu nabídky zboží a služeb, zjišťování spokojenosti kupujícího s poskytovanými službami, velkoobchodu a maloobchodu – vytváření databáze zákazníků, vedení statistiky a archivace. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím kupujícího. Kupující bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

  4. Kupující dává ve smyslu uvedených účelů souhlas především k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty, poštovní adresy kupujícího či telefonu.

  5. Správcem osobních údajů je Provozovatel obchodu (resp. Prodávající) – obchodní společnost CB Auto a.s., IČO: 26031868, se sídlem M. Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, zapsaná v zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1174, (telefonické spojení.: +385 102 414, e-mail: eshop@cb-auto.cz). Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny a předány pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, který na základě smlouvy pro Provozovatele obchodu vykonává za podmínek stanovených právními předpisy zpracování osobních údajů. Kupující souhlasí, aby osobní údaje za účelem výše uvedeným byly navzájem mezi Prodávajícím a zpracovateli předávány. Jiným osobám zpřístupněny osobní údaje Kupujícího nebudou.

  6. Tento souhlas dává kupující na dobu 5 let. Souhlas může být Kupujícím kdykoliv odvolán na adrese cbdily.cz.

  7. Prodávající nemá povinnost osobní údaje k výše uvedeným účelům zpracovávat a mohou tak být kdykoliv vymazány.

  8. Kupujícímu náleží práva plynoucí z čl. 13–34 GDPR. Zejména má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů; právo vznést námitku u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15 GDPR; právo na opravu dle čl. 16 GDPR; právo na výmaz dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR; právo být informován dle čl. 19 GDPR; právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR; právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Uvedená práva je Kupující oprávněn realizovat za podmínek stanovených právními předpisy.