CBdíly.cz

Reklamační řád

Kvalitní zboží je naší prioritou a těší nás, že jste spokojeni a k reklamacím docházím pouze výjimečně. Pokud by ovšem objednané zboží nebylo v pořádku, v souladu s našimi obchodními podmínkami a platnou legislativou České republiky řešíme reklamace následujícím způsobem.

1.      Úvodní ustanovení

1.1.            Tento reklamační řád (dále jen Řád) se vztahuje k internetovému obchodu provozovanému na adrese cbdily.cz a je součástí obchodních podmínek, které jsou dostupné ZDE. Řád upravuje vzájemná práva povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, jež se týkají reklamace a vad Zboží. Kupující je s tímto Řádem obeznámen s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámen.

1.2.            Tento reklamační řád je nedílnou součástí každé kupní smlouvy.

1.3.            Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v obchodních podmínkách. Nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím jinak, rozumí se lhůtou bez zbytečného odkladu tři pracovní dny.

 

2.      Reklamace a její průběh

2.1.            Kupující má právo uplatňovat u Prodávajícího práva z vadného plnění, případně práva ze záruky za jakost v zákonném rozsahu. Ve vztahu k právům ze záruky za jakost se použijí ustanovení tohoto Řádu obdobně.

2.2.            Práva z vadného plnění vady uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně v jeho provozovně nebo na e-mailu eshop@cb-auto.cz a dále postupuje dle pokynů Prodávajícího.

2.3.            V reklamaci musí být uvedeno minimálně: 

 • označení Prodávajícího,

 • označení a podpis Kupujícího,

 • označení reklamovaného Zboží (mimo jiné výrobním číslem, pakliže se na Zboží nachází) a prokázání, že bylo zakoupeno u Prodávajícího (např. uvedením čísla faktury),

 • popis projevu vady,

 • požadované právo z vadného plnění (viz články 5 a 7 Řádu),

 • datum uplatnění reklamace,

2.4.            Není-li součástí reklamace volba práva z vadného plnění, je Kupující povinen toto doplnit bez zbytečného odkladu po učinění reklamace. Jednou učiněnou volbu práva z vadného plnění nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

2.5.            Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

 • použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,

 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 • prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li jej při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

 

2.6.            Přílohou tohoto Řádu je vzor reklamačního listu, který obsahuje náležitosti popsané v předešlém odstavci. Užití reklamačního listu je Kupujícímu doporučeno, není to však jeho povinností.

2.7.            Přijetí reklamace Prodávající na žádost potvrdí Kupujícímu v písemné formě. Je-li Kupujícím Spotřebitel, vydá Prodávající písemné potvrzení vždy.

2.8.            Podmínkami k posouzení reklamace jsou zejména: 

 • předložení vadného Zboží Prodávajícímu;

 • sdělení náležitostí dle odst. 2.3. Řádu Prodávajícímu;

 • předložení dokladu o odborné montáži Zboží ze strany Kupujícího Prodávajícímu za podmínek uvedených v tomto Řádu;

 • uvedení stavu tachometru při montáži Zboží na vozidlo a stav tachometru při reklamaci.

2.9.            V případě, že by náležitosti reklamace dle odst. 2.3. a 2.8. ve vztahu ke konkrétnímu Zboží nebyl Kupující schopen splnit vůbec nebo jen s nepoměrnými obtížemi, je Kupující o této skutečnosti a jejích důvodech povinen vyrozumět Prodávajícího současně s uplatněním reklamace. Prodávající jej následně vyrozumí o dalším postupu. Tento odstavec Řádu však v žádném případě nezbavuje Kupujícího jeho povinností.

2.10.        Reklamace učiněná Spotřebitelem bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran.

2.11.        V případě, že Kupující není Spotřebitelem, Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit dle svých možností co nejdříve.

2.12.        Do lhůty k uplatnění práv z vadného plnění se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace do jejího vyřízení.

2.13.        Prodávající reklamaci zamítne kromě jiného, když:

 • nebyla řádné a včas uplatněna (viz článek 3 Řádu);

 • nejde o vadu, za kterou by Prodávající odpovídal dle ustanovení Řádu či jiné části obchodních podmínek (viz článek 5 Řádu), kupní smlouvy nebo občanského zákoníku.

 

 

 

3.      Povinnosti Kupujícího

3.1.            Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí, když veškeré zjištěné vady, poškození, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem (resp. kupní smlouvou) musí oznámit Prodávajícímu

 • v jeho provozovně ihned při převzetí Zboží (při osobním převzetí), nebo

 • bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky na eshop@cb-auto.cz, + 420 385 102 414 (v případě plnění na adrese Kupujícího).

3.2.            V případě, že vadu nemohl Kupující zjistit při převzetí Zboží ani s vynaložením dostatečné péče, je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

3.3.            V případě poškození Zboží při přepravě sepíše a podepíše Kupující s dopravcem škodní protokol. Není-li zásilka úplná nebo je poškozená, má Kupující rovněž právo odmítnout převzetí takovéto zásilky. O těchto skutečnostech Kupující neprodleně informuje Prodávajícího na výše uvedené e-mailové adrese a bude dále postupovat dle instrukcí Prodávajícího.

3.4.            V případě nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného plnění Kupujícímu přiznáno.

 

4.      Vady zboží

4.1.            Prodávající v rámci své odpovědnosti za vady odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zboží nemá vady v případě, že zejména provedením, jakostí a kvalitou a dalšími vlastnostmi odpovídá smlouvě.

4.2.            Reklamovat lze vadu Zboží jako celku a je-li to možné, jeho součásti.

4.3.            Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu Zboží s jinými součástmi, jejichž kompatibilita nebyla Prodávajícím výslovně odsouhlasena. To neplatí v těch případech, kdy je kompatibilita podobného zboží obvyklá.

4.4.            Vadou zboží není zejména:

 • opotřebení způsobené běžným užíváním Zboží;

 • vada, kterou způsobil sám Kupující, například nesprávným zacházením se Zbožím (nedodržení návodu k použití, nestandardní užití Zboží, špatná obsluha nebo údržba Zboží apod…);

 • vada, na kterou byl Kupující před uzavřením kupní smlouvy upozorněn, nebo vada, na kterou byla Kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny;

 • vada vzniklá v důsledku úpravy Zboží ze strany Kupujícího;

 • vada způsobená působením vyšší moci (například nepředpokládané působení přírodních živlů);

 • pakliže bylo Zboží prodáváno jako použité, není vadou opotřebení, které mělo Zboží v době předání Kupujícímu.

4.5.            Není-li to z povahy věci vyloučeno, je Zboží používáno v rozporu s běžným zacházením, pakliže dojde k porušení ochranné pečeti, bezpečnostní nálepky či sériového čísla na Zboží. Uvedené prvky neomezují užívání a manipulaci se Zbožím dle jeho učení.

4.6.            Odpovědnost za samostatně prodané náhradní díly vzniká Prodávajícímu jen tehdy, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení a montážních pokynů pro dané vozidlo. Za vady, které vznikly neodbornou montáží Zboží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu nebo vznikly montáží či užíváním v rozporu s návodem k užívání (příp. k montáži) Prodávající neodpovídá.

4.7.            V případě pochybností je Kupující povinen prokázat správný technologický postup instalace a seřízení Zboží, u kterého se projevila vada.

4.8.            Není-li Kupující Spotřebitelem, je povinen prokázat správný technologický postup a seřízení vždy, ledaže povaha Zboží toto nepřipouští. Správný technologický postup a seřízení se při reklamaci prokazuje dokladem o odborné montáži. Odbornou montáží je montáž provedená v autoservisu, nebo jinou osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Doklad o odborné montáži musí kromě označení osoby provádějící montáž obsahovat popis technologického postupu (např. faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací) včetně časového rozsahu, z nichž vyplývá, že bylo na konkrétní vozidlo (nutno uvést SPZ/RZ) namontováno Zboží, které je předmětem reklamace.

 

5.      Práva z vadného plnění podnikajících osob

5.1.            Ujednání obsažená v tomto článku Řádu se použijí v případě, že Kupující je podnikatelem dle občanského zákoníku.

5.2.            Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo od smlouvy odstoupit. Nezvolil-li si Kupující své právo včas, má práva dle odst. 5.3. Řádu.

5.3.            Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

6.      Práva z vadného plnění nepodnikajících osob

6.1.            Ustanovení obsažená v tomto článku Řádu se použijí pouze v případě, že Kupující není podnikatelem dle občanského zákoníku.

6.2.            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí v případě prodeje použitého Zboží, u kterého je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 12 měsíců od převzetí.

6.3.            Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.4.             Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.5.            Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6.6.            Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

 

7.      Společná a závěrečná ustanovení

7.1.            Kupující se vzdává práva na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s vadou Zboží, jakož i práva na náhradu nákladů spojených s vadou či uplatněním reklamace. Toto neplatí, pakliže škoda vznikla v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti Prodávajícího a dále v případě, že Kupující je prokazatelně slabší smluvní stranou.

7.2.            V otázkách neupravených Řádem ani obchodními podmínkami, kterých je součástí, se práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí příslušnými právními předpisy, zvláště pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

7.3.            Potvrzením v rámci elektronické objednávky na cbdily.cz Kupující prohlašuje, že Řád četl, že se s ním s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámil, že mu plně porozuměl, že s ním bez výhrad souhlasí a zavazuje se jím řídit.

7.4.            V případě, že Kupující nerozumí jakémukoliv ustanovení tohoto Řádu, je oprávněn žádat vysvětlení u prodávajícího.

7.5.            Prodávající je oprávněn Řád kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá účinnosti jejím uveřejněním na cbdily.cz. V případě pochybností se užije znění Řádu, který byl účinný v době uzavření kupní smlouvy.

7.6.            Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti 1. 10. 2019.

Reklamační list (formát PDF) 409.38 KB